Adatkezelési tájékoztató
Trió Plusz Vendéglátóipari Kft.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Cégnév: Trió Plusz Vendéglátóipari Kft.
Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 3.
Képviselő: Horváth Tamás Péter ügyvezető
Weblap: www.texturaetterem.hu
E-mail: texturaetterem@texturaetterem.hu
Telefon: 36-1-617-9495
Tájékoztató címzettje a személyes adataival érintett természetes személy. Érintett személy
Ön, aki ezen tájékoztatót olvassa – látogatói, érdeklődői vagy vevői, ügyféli, megbízói,
megrendelői minőségében.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. Szerződő természetes személy partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók
nyilvántartása
1.1 Adatkezelés célja: szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési
kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes
személy adatait.
1.2 Adatkezelés jogcíme: jogi kötelezettségen alapuló jogcím.
1.3 Érintettek köre: társasággal szerződött természetes személyek.
1.4 A kezelt adatok címzettje: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozó.
1.5 Kezelt adatok: vevőként, szállítóként szerződött természetes személy
• nevét,
• születési nevét,
• születési idejét,
• anyja nevét,
• lakcímét,
• adóazonosító jelét,
• adószámát, vállalkozói,
• őstermelői igazolvány számát,
• személyi igazolvány számát,
• lakcímét, székhely, telephely címét,
• telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét,
• bankszámlaszámát,
1.6 Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
1.7 Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a
szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról
tájékoztatni kell.
1.8 A személyes adatok tárolásának időtartama: Azonosítási és kapcsolattartási adatok
vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan
adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli
elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján legalább 8 év.
1.9 Az adatkezelés módja: elektronikus.
1.10 Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó STRL Audit Kft.
Cím: 1047 Budapest, Váci út 19.
Képviselő: Terdikné Pásztor Tünde ügyvezető
Adószám: 26696449-1-41
Telefon: +36 1 20-445-4470
Email: info@strl.hu
Alkalmazott informatikai program Combosoft pénzügyi program, eszköznyilvántartó
ComboSoft Informatikai Kft
Cím: 2151 Fót, Bartók Béla u. 27/A
Képviselő: Pintér Attila ügyvezető
Adószám: 13282314-2-13
Email: info@combosoft.hu
2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai
2.1 A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött
szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
2.2 Adatkezelés jogcíme: személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése.
2.3 Érintettek köre: Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselői.
2.3 A személyes adatok címzettjei: társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozó.
2.4 A kezelt adatok: a természetes személy
• neve,
• címe,
• telefonszáma,
• e-mail címe.
2.4 A személyes adatok tárolásának időtartama: Szerződés megszűnését követően, illetve a
kapcsolattartó személy változása esetén azonnal törlésre kerül.
2.5 Adatkezelés módja: elektronikus.
2.6 A jogi személy ügyfelek természetes személy képviselője által aláírt nyilatkozat megléte
szükséges az adatkezeléshez. Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval
kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat
aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az
adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.
2.7 Az adatkezelés során a könyvelési adatfeldolgozási tevékenységet ellátó is kapcsolatba
kerülhet a jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adataival.
Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó STRL Audit Kft.
Cím: 1047 Budapest, Váci út 19.
Képviselő: Terdikné Pásztor Tünde ügyvezető
Adószám: 26696449-1-41
Telefon: +36 1 20-445-4470
Email: info@strl.hu
Alkalmazott informatikai program Combosoft pénzügyi program, eszköznyilvántartó
ComboSoft Informatikai Kft
Cím: 2151 Fót, Bartók Béla u. 27/A
Képviselő: Pintér Attila ügyvezető
Adószám: 13282314-2-13
Email: info@combosoft.hu
3. Rendezvények során érintettekről, munkatársakról készített képek, videófelvételek,
hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés
3.1 Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak betartása
mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag
az érintett előzetes hozzájárulásával hozza létre, és teszi meg azokat a lépéseket (pl.
továbbítás, publikálás), amelyekhez az érintett a vonatkozó nyilatkozatában hozzájárult.
3.2 Az adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás
esetén valósulhat meg.
3.3 Az adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel
történő erősítése, ezzel összefüggésben rendezvényeken készített fényképfelvételek
készítése és felhasználása.
3.4 Az adatkezelés jogalapja: személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelés.
3.5 Érintettek köre: rendezvények résztvevői, munkavállalók.
3.6 A kezelt adatok címzettje: marketing feladatokat ellátó személyek.
3.5 Kezelt adatok: az érintett hang- és képmása, a fényképfelvétellel megszerezhető
egyéb adatok.
4. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie)
alkalmazásáról
4.1 A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a
felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes
szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két
nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott
munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a
felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása),
amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság
irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához
elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó
eszközén elhelyezni.
4.2 A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során
kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes
szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják
a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató
elérhetőségére.
4.3 A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első
látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az
oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által
kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet
e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a
sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid
összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató
elérhetőségére.
4.4 A honlapon található Süti tájékoztató nyújt információt a sütik alkalmazásáról a látogatók
részére. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs
társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során
bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat
kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
4.5 Társaság honlapjának adatfeldolgozója:
Adatfeldolgozó Neve: Color and Code Kft.
Cím: 3300 Eger, Fazola u.6
Képviselő: Koklács Kata ügyvezető
Adószám: 25044935-2-10
Telefon: +36304323394
Email: contact@colorandcode.hu
5. Közösségi oldalak / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
5.1 Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon
(TripAdvisor, Youtube).
5.2 A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon
keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi
oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
5.3 Adatkezelés célja: Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy
magának a weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése.
5.4 Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait,
különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat
önként követik, megosztják, kedvelik.
5.5 A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság
nem kezeli. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
5.6 Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül
kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
5.7 A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook
működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének
megváltoztatásából fakadó problémáért.
6. Asztalfoglalás-időpontegyeztetés
6.1 Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett
adataik megadásával az Adatkezelővel szolgáltatásához kapcsolódóan asztalt foglaljon,
illetve a foglaláshoz kapcsolódóan egyeztessen egyéb kérdésekről.
6.2 Adatkezelés jogcíme: személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése
6.3 Adatkezelés célja: az érintett számára asztalfoglalás biztosítása és kapcsolattartás.
6.4 Érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot
foglal.
6.5 A személyes adatok címzettjei: az étterem munkavállalói.
6.6 Kezelt adatok: asztalfoglalást kezdeményező természetes személy
• neve,
• telefonszáma,
• email címe
• időpont.
6.7 Az adatkezelés folyamata:
• Az érintett az asztalfoglalás tekintetében időpontot az Adatkezelő által biztosított
telefonszámon és email címen egyeztethet.
• Az Adatkezelő az időpontegyeztetés során az Adatkezelő számára az egyeztetés során
feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és
a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.
• Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik az éttermi
szolgáltatás igénybevétele céljából.
• Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha
megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az
időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát
megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.
6.8 A személyes adatok tárolásának időtartama: cél megvalósulásáig.
6.9 Az adatkezelés módja: papíralap vagy elektronikusan.
7. Hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
7.1 Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér
az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.
7.2 Az adatkezelés jogcíme: személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelése.
7.3 Adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának
bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges
(elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
7.4 Az érintettek köre: minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő
kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.
7.5 A személyes adatok címzettjei: Adott adatkezeléshez kapcsolódó terület munkavállalói,
adatfeldolgozó.
7.6 Kezelt adatok: Adott adatkezeléshez kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatban megjelenő
adatok.
7.7 A személyes adatok tárolásának időtartama: érintett kérésére történő visszavonásig,
adott adatkezelési folyamat végéig.
7.8 Az adatkezelés módja: papír alapon vagy elektronikusan.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta (…)
7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor
a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-
a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról